Belső látás I., Hogyan lehet fejleszteni a belső látást

Hogyan lehet létrehozni a belső látást

Készült: Egy itt kifejlesztett és alkalmazott mûvészet pedagógiai és rajzterápiás módszert szeretnék bemutatni. A természetes vizualitás velünk született adottság, mely a bennünk rejlõ õsképek segítségével lehetõséget ad önmagunk és a világmindenséggel való viszonyunk megfogalmazására. Ez a képesség kisgyermek és óvodás korban bontakozik ki a társadalom elõhívó hatására.

  • Myopia volt és hyperopia lett
  • Emberi szem – Wikipédia
  • Hyperopia 2 5
  • Belső látás I., Hogyan lehet fejleszteni a belső látást
  • Helyesebben szólva: ezek az eszközök lemásolják a szem felépítését.

Az emberi kultúrában kimagasló eredményei különösen a népmûvészetben, a törzsi mûvészetben és az õsi mûvészetekben maradtak fent. Sajnos a modern tömegkultúra és a rossz közoktatási gyakorlat hatására iskolás korban a gyermeki ábrázolásból fokozatosan eltûnik ez a képesség. Szerencsére azonban ez az adottság nem irtódik ki az emberbõl, hanem csak visszahúzódik a lélek legmélyére, a tudattalan világába.

Elõadásomban olyan mûvészetpedagógiai és rajzterápiás módszert mutatok be, amely képes a természetes vizualitást és a belsõ látást újból elõhívni. A módszer iskoláskorú gyermekeknél, kamaszoknál és felnõtteknél egyaránt igen eredményesen alkalmazható.

Így újból tudják használni belsõ látásukat, mely elõhívja a lélek tudattalan belsõ tartalmait. Az õsképek segítségével meg tudják fogalmazni, és fel tudják ismerni önmaguk belsõ világát. A módszer egy õsi, több mint ezer évvel ezelõtti kelet-ázsiai taoista rajzpedagógiai eljárásra épül.

Emberi szem

E sajátos rajzi megfogalmazások elemezésére hogyan lehet létrehozni a belső látást sor kerül érzelmileg sérült, állami gondoskodásban élõ gyermekek és fiatalok rajzainak néhány példáján.

Tanulmány : A Pécsi Gyermekotthonban élõ gyerekekbõl és fiatalokból álló alkotóközösségünket ben alapítottuk Csontváry Képzõmûvészeti Stúdió néven.

  • Miért csökken a látás hirtelen
  • A legjobb gyermek szemész
  • A belső látást előhívó rajzpedagógiai és művészetterápiás módszer alkalmazása a Csontváry Képzőművészeti Stúdóban Platthy István művészetterapeuta, rajztanár, országos gyermekvédelmi szakértő, igazgató Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pécs, Megye u.

Az elmúlt 17 év alatt mára Pécs szellemi életének egyik színfoltját jelentjük. Az emberi lét egy különös világát képviseljük a mûvészet nemes eszközeivel megjelenítve: egészséges családi háttér nélküli, intézeti világban nevelkedõ gyerekek és fiatalok önkifejezõ szubkultúráját, sajátos lelkivilágát.

Alkotásaikban a modernkor problémái, konfliktusai a gyermeki látásmód szûrõjén keresztül mûvészetté nemesülnek, szelídülnek. Õszinte, szókimondó világ ez, ugyanakkor elemi erejû önkifejezõ eszközei segítségével lelkünk mély rétegeit szólítja meg. E gyerekek és fiatalok a társadalom perifériájáról, szociális problémákkal küszködõ családokból kerülnek ki.

Már kicsi gyermekkorukban súlyos családi drámák, konfliktusok szenvedõ részesei.

Az emberi szem és a látás

Életük gyakori velejárója a hányattatottság, a szeretethiány, az érzelmi sivárság, az alacsony kulturális szint, az agresszív légkör. Minden napjukban jelen van a kudarcélmények sorozata, a kisebbrendûségi érzés. Az iskola verseny- és teljesítmény-centrikus légkörében állandó tanulmányi nehézségekkel küszködnek, mivel a traumák okozta lelki terhek miatt kisebb a teljesítõképességük a normál családban élõkéhez képest.

hogyan lehet létrehozni a belső látást

A Csontváry A látás helyreállítása badami Stúdió ezzel szemben a bennük rejlõ értékek, képességek kibontakoztatását, fejlesztését vállalja fel. Egy olyan sajátos rajzterápiás módszert alkalmaz, amely képes a bennük lévõ feszítõ szorongást elõidézõ lelki traumákat elõhívni, hogy azokat a képzõmûvészet nemes eszközeivel szimbolikusan meg tudják jeleníteni.

Így a bennük lévõ lelki problémákból, gondokból mûvészeti értéket tudnak létrehozni. Megélhetik, hogy bennük is van érték, hogy az értéktelenségbõl is lehet értéket létrehozni. Ez a folyamat egy olyan alapképességet fejleszt bennük, amely életük bármely területén kamatozhat, és a késõbbiek során is átsegítheti õket sok nehézségen.

Kamerarendszer, a szem és a látás, a szem felépítés - Oktel Kft.

A módszer egy õsi, több mint ezer éves, kelet-ázsiai, taoista rajzpedagógiai eljárásra épül. Az emberi alaklátásra az a jellemzõ, hogy a látott tárgyról vagy ábráról, rajzról stb. Bár az elénk kerülõ tárgyak többnyire részletekben gazdagok, elsõ ránézésre nem a részletek ragadnak meg bennünket, hanem az egész tárgy, forma összjellege.

Vagyis az alakot nem úgy érzékeljük, hogy részleteibõl rakosgatjuk össze egy egésszé, hanem az egészrõl van egy összbenyomásunk anélkül, hogy a részleteket tudatosan elemeznénk, rakosgatnánk magunkban. Csak amikor már hosszasan szemlélünk egy tárgyat vagy más látványt, akkor kezdünk a részletek észlelésében elmélyülni. A gyermekeknél az alaklátás sajátos egész jellege a felnõttekhez képest még inkább jelen van.

A tudat és a belső látás.

A gyerekeket mintha az ábra egészérõl való — elsõsorban érzelmi — benyomásuk ragadná meg, mintha — ehhez képest — kevésbé észlelnék a részleteknek az egészben elfoglalt helyét, s így elsõsorban az egészrõl való, tagolatlan benyomást rögzítik rajzaikban.

Ezeket az alaklátási törvényszerûségeket teljesen figyelmen kívül hagyja a naturalista szemléletû, kizárólag a külsõ látásra építõ, még most is elterjedt rajztanítási gyakorlat, mely arra kényszeríti növendékeit, hogy az egész formát fokozatosan a részletek tökéletes, tónusos kidolgozásával hozza létre.

Minél kisebb a gyermek, annál jobban kínlódik a feladattal, hiszen õt nem a részletek, hanem az egész karaktere, összjellege fogja meg.

hogyan lehet létrehozni a belső látást

Az ábrázolásban a túl sok részlet zavarja az egész megragadásában. A hagyományos európai ábrázolásmódra jellemzõ a formák tónusos téri megjelenítése, legapróbb részletekig menõ kidolgozása.

Hogyan lehet létrehozni a belső látást

Ezzel szemben a klasszikus távol-keleti, elsõsorban a kínai és japán tusfestészet lényege a részletek elhagyása, a formák jellegzetes vonásainak, karakterének csodálatos megragadása. Kuo Hszi az egyik, a XI. Írásvetítõre helyezett száraz növényi formák árnyékait vetítettem ki bogáncs, mákgubó, fûfélék, kalászok stb.

A növényeket kis kompozícióba rendeztem az árnyképen, eleinte egyszerûbb, késõbb bonyolultabb formákban. A megjelenõ árnykép síkszerû, finom vonalakból és foltokból áll. Így nem bénítja õket az ábrázolásban a túl sok részletinformáció, illetve a formakarakter felerõsítése révén a jellegzetes vonások megragadása is könnyebbé válik számukra, s ez segít oldani szorongásaikat, belsõ görcseiket.

Hogyan lehet létrehozni a belső látást. Emberi szem

Ezek a finom vonalú természeti formák nagyon szépek, de kicsinységük miatt hétköznapi életünkben elmegyünk mellettük, anélkül, hogy észrevennénk õket. Így viszont — árnyékuknál fogva többszörösére felnagyítva — csodálatos esztétikai élményt nyújtanak.

Ezt rajzolják le gondozottaim, elsõsorban a karakterre és nem — szorongást okozó módon — a külsõ hogyan lehet létrehozni a belső látást koncentrálva, hiszen egy árnyéknál végképp nem fontosak a precíz arányok. Igen, színeket is lehet alkalmazni. E módszerrel a gyermekek mind a formaképzésben, mind a színhasználatban megszabadulnak gátlásaiktól, és felszabadultan, saját egyéniségüket, eredeti ízüket beleviszik a rajzba.

A rajzlapon a formát körülvevõ teret üresen — illetve itt a rajzlapot fehéren — hagyják, akárcsak a kínai mûvészek.

hogyan lehet létrehozni a belső látást

Így a fehér alap, mint tér — puritán módon — képalkotó elemmé válik, esztétikai értékekkel töltõdik fel. Mint egy ablakon át, úgy tekintünk be valahová, ahol különös, titokzatos dolgok várnak ránk, melyek egyelõre még elvesznek a háttér sejtelmes fehérjében.

  1. Emberi szem elölnézete Az Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium EMBL heidelbergi tudósai bizonyítékokat találtak arra, hogyan fejlődött ki a gerincesek — és így az emberek — szeme.
  2. A ködben látásnak fáj a feje

Ebben a típusú ábrázolási módban tehát a megjelenõ formák egyidejûleg automatikusan létrehozzák maguk körül a teret, és jelentéssel ruházzák fel azt. Ehhez már nem csak mákgubót, bugavirágzatot és egyéb száraz növényeket használtam, hanem szõlõgyökeret, madártollakat, tengeri kagylót is, stb.

Sokszor montázsszerûen, mégis szervesen raktam össze a különbözõ árnyképeket, és hoztam létre titokzatos alakzatokat. Az árnyékalakzatok jócskán elrugaszkodnak a hétköznapi valóságtól, de pont ezért egyszerre több mindenre hasonlítanak. Az árnyék viszonylag homogén felületébe bármit bele lehet képzelni, elvileg bármit meg lehet benne látni. Itt lényegében a gondolkodás, illetve a képzelet analógiás mûveletérõl van szó.

Az egyszerre több jelentést is hordozó árnykép valamit felidéz a tudatban, valami eszünkbe hogyan lehet létrehozni a belső látást róla, a hasonlóság elve alapján. Ez a felismerés a tudattalanból is hívhat elõ lelki tartalmakat. Ezeken a képeken fantasztikus lények, szürrealisztikus, meseszerû kis világok jelennek meg. Erre a szemléletre az is jellemzõ, hogy sokszor a valóságban össze nem tartozó elemeket kapcsol egybe, mégis szerves egészként jelenítve meg õket.

Ezek a különös lények egyben szimbólumok is. Erõs érzelmek teljesednek ki általuk, élmények hogyan lehet létrehozni a belső látást össze bennük, és ezek az élmények akár tudattalanok is lehetnek. Hiszen a belsõ feszültségek, indulatok áttevõdnek a kamaszgyermek képzelete által teremtett jelképekre, belesûrítve az átélt traumákat, élményeket. Így e sokszor tudattalan problémák önkéntelen módon megjelenhetnek, kivetülhetnek. A felnõttek pedig nemcsak feszítõ indulataiktól szabadulhatnak akár 100 videó visszaállítása, hanem a rajzaikon megjelenõ problémák intellektusuk számára is értelmezhetõvé válnak.

Sokszor meg is nevezik szimbolikus lényeiket. Ezekbõl jelképes értékû, személyes történetek kerekednek ki, melyek modellezik a világot, illetve a világhoz való viszonyukat. A terjedelem korlátjai miatt csak néhány alkotást tudok felvillantani a gazdag gyûjteménybõl. Rajzelemzési szempontjaim : - Kiindulópontul, viszonyítási rendszerként az õsképeket archetípusok használom, használják még az univerzális sémák kifejezést is rájuk. Néhány sajátos filozófiai alapú jeltudományi iskola tagadja ezek létét, és minden szimbólumot esetlegesnek, tetszõlegesnek tekint, melyet a közmegegyezés konvenció döntött el.

A közmegegyezés tudatos folyamat, mint például a parlament jogalkotó munkája. Ezzel szemben az õsi szimbólumok esetében soha nem volt ilyen közmegegyezés, itt jórészt tudattalan hátterû folyamatokról van szó. A nyugati tudomány — elsõsorban a pszichológia — statisztikai úton is bizonyította az õsképek, mint az emberi kultúra egyik alapjának meglétét.

Gondolok például Rhoda-Kellogg amerikai kutatásaira.

Hogyan lehet fejleszteni a belső látást

Felhasználom C. Használom továbbá a különbözõ archaikus népek között végzett kultúrantropológiai kutatások eredményeit, a népmûvészet szimbólum-értelmezéseit, különbözõ jelképtárak mitológiai szimbólum meghatározásait. Amellett, hogy a szimbólumoknak közös, az emberi pszichében rejtõzködõ gyökerük van, természetesen az adott alkotáson megnyilvánuló jelkép sajátos színezetet kap, amelyet az egyéniség és az adott társadalmi közeg befolyásol.

Ebben az esetben a képi információt kiegészíti és pontosítja a verbális információ. Az is fontos, hogy e motívumok az egymást követõ rajzokon milyen átalakulásokon, változásokon mennek keresztül, hiszen így tárulnak fel a lelki folyamatok. Fontos lehet a családi környezet, a kulturális környezet korábban és jelenleg, fontos, hogy milyen pedagógiai stratégiák szerint foglalkoztak vele, milyen vizuális képzést kapott az óvodában, illetve az iskolában.

Fontos az intelligenciája, érdeklõdési köre is.

Belső látás Hogyan lehet fejleszteni a látást, mint egy macska ~ IKT-használat SNI tanulókkal — nem csak pedagógusoknak Hogyan lehet fejleszteni röntgen látás? Hogyan lehet a tisztánlátást fejleszteni? Fejleszteni a perifériás látást Iskolaérettség: a kudarctűrés képessége Miért kell fejleszteni a látást, Belső látás Sportolók látása Egy ideig nem volt bizonyíték arra, hogy ezek tényleg háziasított állatok lehettek, de egy francia paleozoológus, Jean-Denis Vigne és munkatársai áprilisában a ciprusi Shilloukambos mellett feltártak egy egykori kőkorszaki település temetőjében egy sírt, amelyben az eltemetett ember mellett egy macska csontjait is megtaláltánerabe.

A rajzokban jelenlévõ jelképek üzenetét jobban meg tudjuk érteni, ha minél több kiegészítõ információ áll rendelkezésünkre az alkotóról. Az életfa, illetve az õsi életfajelkép megtalálható mind a törzsi mûvészetben, mind a népmûvészetben.

A belső látást előhívó módszer

Az emberi lét alapvetõ törekvéseit modellezi. Az ember egy anyagi, földi világba születik bele, de élete során egy felsõbb szellemi világba törekszik. A rajzon az anyaméhet szimbolizáló kis dombból bújik elõ az ember életútját jelképezõ életfa.

Az életfa felfelé vezet, a felhõk közé, a sugárzó nap birodalmába. Az életfa útján csoportosan kis hangyaszerû lények igyekszenek felfelé az égbe. Mindezt a gyermek öntudatlanul fejezi ki rajzán, mutatva, hogy egész lénye a felfelé törekvés, kibontakozás, a tudás megismerése irányába mutat. Ugyanakkor — az alkotó elmondása szerint — a fa törzsére egy óriáskígyó tekeredett a rajzon jól láthatóamely útját állja a felfelé haladóknak. Amelyik hangya nem ügyes, az nem tud átvergõdni az akadályon, és a kígyó felfalja.

hogyan lehet létrehozni a belső látást