Játékos fejlesztés 1. rész - Neteducatio

Gyakorlatok a vizuális figyelem fejlesztésére

gyakorlatok a vizuális figyelem fejlesztésére mely gyógyszerek jobbak a látás szempontjából

Látták: Átírás 1 Figyelemfejlesztés Vizuális figyelem: Mi változott? Keresd a párját! Keresd az egyformákat!

gyakorlatok a vizuális figyelem fejlesztésére látásbetegségek helyreállítása

Pontok összekötése Építs ugyanilyet pl. Labirintus játék: térben papíron, mágnessel Tréfás képek Nagy képen kis részlet megtalálása Képek átmásolása Felvillantott képek, információk megfigyelése látótér növelése Lényeges információ kiemelése szövegből, képekből Figyelemmegosztás fejlesztése több egyidejű információ megadásával Betűtáblában megadott betűk, szavak keresés Auditív figyelem Zörejek, hangok, beszéd hallgatása Kiemelt inger érzékelése, jelzése: taps, koppantás stb megbeszélt jelre, szóra Háttérzaj készítése számítógépen, kazettán pl.

Figyelemfejlesztés

Színezd az egyformát egyforma színűre! Alakállandóság azonos formák különböző méretben, helyzetben Alak-háttér megkülönböztetése mi bújt el?

gyakorlatok a vizuális figyelem fejlesztésére látás nagyszerű élni

Szemfixációs gyakorlatok pl. Recés anyagból kivágott formák felismerése csukott szemmel Térészlelés, téri tájékozódás 2 3 Testséma kialakítása: fő és résztestrészek, funkciójuk, saját test elhelyezése térben, tájékozódás a saját testen Oldaliság kialakítása: egyik majd másik oldal, az oldalak változtatása, oldaliság gyakorlása változó helyzetekben pl. Időérzékelés, tájékozódás időben Eseménysor összeállítása képek, mondatcsíkok Hét napjai, eseményei Évszakok, napszakok eseményei Tájékozódás egy napon belül: napszakok, napi események, időtartam Naptár használata Dátumok, események időrendje, időtartama Egyéni ünnepek, dátumok időrendje Az eltelt idő érzékeltetése Keresztcsatornák működtetése, összhang fejlesztése Hang-állatképek, hívókép egyeztetése Látott, betű, szó egyeztetése a hanggal Hallott, tapintott tárgy egyeztetése képpel Képek, események, jelek összekapcsolása Mérleg-játék: az egyik serpenyőben van egy szám, tegyünk a másikba annyi számot, hogy a két oldal egyenlő legyen Mozgás Nagymozgások Szabadmozgásos játékok: csúszás, kúszás, mászás, futás, ugrálás, lépcsőn járás stb.

Játékos fejlesztés 1. A kora gyermekkori figyelem- és emlékezetfejlesztés a mindennapi munkánk része pedagógusként. Sokszor nem is gondolnánk, milyen egyszerű, hétköznapi játékokkal érhető el az áhított fejlődés. A következő két részben az auditív és a vizuális terület játékos fejlesztése kerül középpontba. Továbbá egy hasznos gyűjteményt is készítettünk, tél-specifikus finommotorika fejlesztő kreatív tevékenységekből.

Gondolkodás Analízis, szintézis Puzzle játék Keresd a kisképet a nagyképen Mi hiányzik a képről? Melyek az egyformák? Fölösleges betű keresése szavakban Betűtáblában értelmes szavak keresése Szóalkotó játék: betűkockával betű kiválasztás, értelmes szó gyakorlatok a vizuális figyelem fejlesztésére Szótagkereső: összekevert szótagokból szókirakás.

gyakorlatok a vizuális figyelem fejlesztésére a lézersugárzás hatása a látásra

Nehezítés: fölösleges szótagok Csoportosítás, osztályozás, rendszerezés Keresd a párját! Mi az egyforma? Ellentétpárok Szabályfelismerési játékok: kakukktojás, barcohba Dominó: kép, szám, betű, kép-szó, római számok, szorzó stb.

Lényegkiemelés Rövid mesék, olvasmány, dal tartalma Kép, tárgy és tulajdonságok párosítása Képsorok mondanivalójának verbális megfogalmazása Ok-okozati összefüggés Eseménysor összeállítása: képsor, mondatok Megkezdett mondat folytatása, befejezése Képhez tartozó igaz állítások megkeresése, gyűjtése, válogatása Aritmetikai gondolkodás Ugyanannyi, több, kevesebb fogalmának érzékeltetése változó helyzetekben Mennyiségek, képek, számok, kockák stb.

Több érzékszerv bevonásával mennyiségek számlálása, egyeztetése pl. Emlékezet Vizuális emlékezet Memória játékok Mi változott?

gyakorlatok a vizuális figyelem fejlesztésére myopia és hyperopia egy személyben

Rontó játék Auditív emlékezet Tárgyak, nevek, sorozatok visszamondása Mondókák, énekek Szóvonat Mondatbővítő játék Szókereső Komplex emlékezet Ismert tárgyak, állatképek, fényképek bemutatása után a kapcsolódó hang felismerése Asszociációs játék: Erről jut eszembe Kommunikáció Beszédkészség Utánzás: állathangok, beszédhangok, Mondókák, énekek, versek tanulása Képek megnevezése, értelmezése Párkereső, Rokon értelmű szavak gyűjtése Események, mese eljátszása, Szerepcsere Meselánc Barcohba Asszociációs játék: erről jut eszembe 7 8 Szógyűjtés, szókincsbővítés adott témakörökben Szószerkezetek kiegészítése, toldalékok pótlása Párbeszédes szituációk Szavakból mondatalkotás Hibakeresés szóban, mondatban Helyzetgyakorlatok, játékok Fehér, fekete, igen, nem játék a letiltott szavakat lehet változtatni Nonverbális kommunikáció Érzelmek kifejezése, eljátszása, leolvasása Általános tájékozottság Mondat kiegészítés Önismereti játékok Mondatfűzés: megadott szavak mondatba foglalása.

A mondatok tartalmilag kapcsolódjanak egymáshoz tréfás is lehet Igaz-hamis: állítások gyűjtése, készítése, eldöntése Szókitaláló: kulcsszó alapján nevek, fogalmak kitalálása 8.