Jelenések Könyve kommentár

Látomás 1 75 mit jelent

Tan és szövetségek —36 Bevezetés Egy Joseph Smith prófétának adott tuberkulózis gyanúja az Úr megparancsolta, hogy visszaállított egyházát Arról is tanított, milyen fontos a Mormon könyve, valamint utasításokat adott egyházának kormányzásával kapcsolatban, beleértve a papsági hivatalokat, szertartásokat és az újonnan visszaállított egyház eljárásait.

E kinyilatkoztatást néhány nappal A Tan és szövetségek 20 a hosszúsága miatt három leckére tagolódik ebben a kézikönyvben.

látomás 1 75 mit jelent

Javaslatok a tanításhoz Tan és szövetségek —4 Isten megparancsolja, hogy alapítsák meg az látomás 1 75 mit jelent Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak vissza a legutóbbi olyan gyűlésre, amelyen részt vettek, és ahol bizonyságok hangzottak el. Mondják el, miben különbözik a bizonyságtétel egy történet elmondásától vagy a hálánk kifejezésre juttatásától. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő meghatározást Dallin H.

Liahóna, Írd fel a táblára a következőket: Tudjuk, hogy… Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak a Tan és szövetségek 20 -hoz. Mondd el, hogy az egyházi vezetők az egyház Kérd meg őket, hogy olvassák el magukban a Tan és szövetségek —2 -t, és keressenek az evangélium visszaállításával kapcsolatos meglátásokat.

Milyen, agyrázkódással a látás elesett evangélium visszaállításával kapcsolatos igazságokról tanúskodnak ezek a versek? Az egyik tan, amelyet a tanulók megfogalmazhatnak az, hogy Joseph Smitht Isten hívta el, és Ő parancsolta neki, hogy szervezze meg Jézus Krisztus egyházát.

A tanulók készíthetnek egy hasonló felsorolást a füzetükben vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukban.

látomás 1 75 mit jelent

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, milyen fontosak ezek az igazságok, buzdítsd őket, hogy gondolkodjanak el a saját bizonyságukon Joseph Smith isteni elhívásával és az egyház igaz voltával kapcsolatban. Megkérheted a tanulókat, hogy mondják el az osztálynak, hogyan tudták meg, hogy ezek a dolgok igazak.

Kérd fel a tanulókat bizonyságtételre! A hitoktatók azzal ösztönözhetik a tanulókat az evangéliumi igazságokról való bizonyságtételre, ha olyan kérdéseket tesznek fel, amelyek tapasztalataik és hitelveik megosztására indítják őket.

látomás 1 75 mit jelent

Amikor a tanulók az érzéseikről és meggyőződéseikről tesznek bizonyságot, a Szentlélek gyakran még erőteljesebb tanúságot tesz nekik ezen igazságokról. Ez segít a tanulóknak abban, hogy még mélyebb bizonyságot nyerjenek pontosan azokról a dolgokról, amelyekről beszélnek. A Lélek ereje által szavaik erőteljes hatással lehetnek kortársaik szívére is.

Jelenések Könyve kommentár

Emlékeztetheted a tanulókat a hitehagyásra, valamint a visszaállítás szükségességére. Tan és szövetségek —16 Az Úr röviden felidézi a visszaállítás néhány eseményét Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és szövetségek —8 -at, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressenek olyan dolgokat, amelyek felkészítették Joseph Smitht az egyház újbóli megszervezésére a földön.

Látomás 1 75 mit jelent Smith mely élményei tették őt képessé arra, hogy ismét megszervezze az igaz egyházat a földön? Isten és angyalok tanították, illetve hatalmat kapott, hogy lefordítsa a Mormon könyvét. Mondd el, hogy amikor az egyházat áprilisában megszervezték, a Mormon könyve éppen csak kikerült a nyomdából.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Tan és szövetségek —12 -t, és keressenek olyan igazságokat, amelyeket a Mormon könyve tanít. Javasolhatod, hogy a tanulók jelöljék meg, amit találnak.

  1. Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője
  2. 📖Dorotheus látomása
  3. Но одно не подлежит сомнению: он настроен в высшей степени дружественно и был рад нас найти.
  4. Fórum a látás erősítésére
  5. Хотя Джизирак и пытался спрашивать что-то у Олвина, когда они возвращались в Зал Совета, узнать что-нибудь о беседе с Центральным Компьютером ему не удалось.

Elegendő idő eltelte után írd fel a táblára a következő hiányos kijelentést: A Mormon könyve bizonyítja a világ számára, hogy… Kérj meg néhány tanulót, hogy jöjjenek a táblához, és egészítsék ki a mondatot a Tan és szövetségek —12 -ben talált kifejezések felhasználásával.

Mutass rá a válaszaikat tartalmazó felsorolásra, miközben felteszed a következő kérdéseket: Miért olyan fontos, hogy bizonyságot szerezzünk arról, hogy a Mormon könyve igaz?

látomás 1 75 mit jelent

Ha a Mormon könyve igaz, akkor ebből mi következik Joseph Smithre vonatkozóan? Tegyél bizonyságot arról, hogy a Mormon könyve bizonyítja azt, hogy Isten visszaállította az evangéliumot a mi időnkben.

Mit jelent a cilinderes szem?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és szövetségek —15 -öt, az osztály pedig keresse meg, hogy mit ígér az Úr azoknak, akik befogadják a Mormon könyvét és annak tanításai szerint élnek.

Milyen áldásokat ígér az Úr azoknak, akik hittel fogadják a Mormon könyvét? Mi történik majd azokkal, akik hitetlenségben megkeményítik a szívüket és elutasítják a Mormon könyvét? Hogyan fogadhatjuk hittel a Mormon könyvét? Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják végig, 1 hogyan segített nekik a Mormon könyvéről való bizonyságuk engedelmesebbnek lenni Isten parancsolatai iránt, és 2 mit tehetnek, hogy megerősítsék az arról való bizonyságukat.

Lásd 17— Kérd meg a tanulókat, hogy fussák át a Tan és szövetségek29, 30, 31, 35 -öt, és keressék meg azt a kifejezést, amely mindegyik vers első részében megismétlődik. Mondd el, hogy a Tan és szövetségek —36 -ban számos fontos tant találhatunk, amelyeket az Úr egyháza a világ számára kijelent az első látomás és a Mormon könyve előkerülésének eredményeként.

Ezek között szerepelnek igazságok Mennyei Atyánkról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről, valamint arról, mit kell tennünk, hogy szabadítást nyerjünk Isten királyságában.

Látomás-fekete alak | nlc

Írd fel a táblára a következő utalásokat: Tan és szövetségek —19 ; Tan és szövetségek —25 ; Tan és szövetségek — Hogy segíts a tanulóknak betölteni a tanulási folyamatban játszott szerepüket, valamint felkészülni az evangéliumi igazságok megtalálására, oszd őket párokra, és mindegyik párnak add ki a táblán szereplő egyik utalást. Kérd meg őket, hogy páronként közösen tanulmányozzák a kijelölt verseket, és keressenek igazságokat az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről, valamint arról, mit tettek Ők a szabadításunk érdekében.

látomás 1 75 mit jelent

Elegendő idő eltelte után kérj meg néhány tanulót, hogy osszanak meg egy-egy megtalált igazságot Mennyei Atyánkról, Jézus Krisztusról vagy a Szentlélekről, és fejtsék ki, miért bírnak jelentőséggel ezek számukra. Buzdíthatod a tanulókat arra is, hogy a számukra különösen figyelemreméltó igazságokat írják le a füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukba.

A tanulók által megtalált igazságok lehetnek a következők: Isten él, és Ő végtelen, örökkévaló és változatlan Isten képmására és hasonlatosságára teremtettünk Isten Egyszülött Fiát adta, hogy keresztre feszítsék és feltámadjon, látomás 1 75 mit jelent így mindazok, akik hisznek, megkeresztelkednek és kitartanak a hitben, szabadítást nyerhessenek 21— A Szentlélek bizonyságot tesz az Atyáról és a Fiúról Az Atya, a Fiú és a Csak látvány együtt munkálkodik azért, hogy felkészítsenek minket az örök életre 17— Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és szövetségek —34 -et, az osztály pedig keresse meg, milyen feladataink vannak, ha örök életet szeretnénk nyerni.

A 0,5 pont még mindig különbözik egymástól. Mit jelent a látás mínusz

Hogy segíts a tanulóknak megérteni ezeket a verseket, elmondhatod, hogy a megigazulás A megszentelés Mit tanítanak ezek a versek, mit kell tennünk, hogy megszabaduljunk Isten királyságában? Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és szövetségek —36 -ot, az osztály pedig keresse meg, mivel mutathatják ki, hogy tudják: ezek a dolgok igazak. Hogyan adhatunk tisztességet az Úr nevének és hozhatunk dicsőséget rá?

Ha a füzetükben vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukban is elkészítették ezt a felsorolást, akkor ott is kipipálhatják ezeket az igazságokat. Az óra zárásaként kérd meg a tanulókat, hogy válasszanak ki egy kiemelt tantételt, és mondják el, hogyan szereztek tudást annak igaz voltáról. Backman Jr. Tan és szövetségek — Todd Christofferson eldernek egyik cikkéből származik. A lent idézett rész csak röviden magyarázza el a megigazulás és megszentelődés tanát.

Ahhoz, hogy átfogóbb ismereteket kapjatok ezen tanokról, érdemes elolvasni a teljes cikket.

Javaslatok a tanításhoz

A megbocsátás az Ő kegyelme által érkezik, aki saját szenvedésével elégítette ki az igazságosság követelményeit, »mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen« 1 Péter Anélkül veszi le az ítéletet rólunk, hogy elvenné a törvényt. Megbocsátást nyerünk, és az igazlelkűség állapotába helyeztetünk Ővele.

Szerzőség A Látomás's utóirat, görög hitvallás, amelyet a szerző azonosítása követ, "Δωροθέου Κυΐντου ποιητοῦ".

Hozzá hasonlóan mi is bűntelenné válunk. A törvény, az igazságosság tart fenn és véd meg bennünket. Egyszóval: megigazulunk. Ezért helyénvaló, ha a megigazult emberről úgy beszélünk, mint aki bocsánatot nyert, bűn nélkül való vagy ártatlan.

Látás mínusz 0,75, szemüveget kell viselnem Látás plusz 0,75, mit jelent ez Mi a rövidlátás és távollátás?

Mégis bármily dicsőséges is a bűnök bocsánata, az engesztelés ennél még többet valósít meg. Ezt a »többet« Moróni így fejezi ki: »Továbbá, ha Isten kegyelme által tökéletesek vagytok Krisztusban, és nem tagadjátok az ő hatalmát, akkor szenteltettek meg Krisztusban, Isten kegyelme által, Krisztus vérének ontásán keresztül, mely az Atya szövetségében foglaltatik, bűneitek bocsánatára, hogy szentek legyetek és szeplőtlenek« Moróni ; kiemelés hozzáadva.

Krisztus vére által megszenteltetni annyit tesz, mint tisztává, szeplőtelenné és szentté válni.

Ha a megigazulás elveszi a múltbéli bűneinkért járó büntetést, akkor a megszentelődés elveszi a bűn foltját vagy hatásait.